Showing: 1 - 10 of 48 RESULTS

DAVRANIŞSAL İKTİSAT, KARAR VERME SÜREÇLERİ VE SEÇMEN KARARINI ETKİLEYEBİLECEK ÖNERİLER 2: PRATİK

Çalışmanın önceki kısmında, davranışsal iktisadın, seçmen davranışını anlamada yardımcı olabilecek bazı kavram ve çalışmaları ele alındı.[1] Bu kısımda, kavram ve çalışmaların uygulamada nasıl kullanılabileceği öneriler sunularak değerlendirilecektir. Önerilere geçmeden önce kavram ve çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri özetleyelim. ÖZET İnsanların bilişsel kapasitesi sınırlıdır. Mükemmel karar vericiler olarak değerlendirilmemelidir. Bulunabilirlik kısa yolunun yanı sıra çerçeveleme etkisi ve …

DAVRANIŞSAL İKTİSAT, KARAR VERME SÜREÇLERİ VE SEÇMEN KARARINI ETKİLEYEBİLECEK ÖNERİLER 1: TEORİ

Bu çalışma, standart seçmen davranışı çözümlemelerinde kullanılan akıl yürütme ve argümanları kullanmayıp (bu nedenle, belirli bir düşünce alışkanlığına sahip,  “siyaset” hakkında bilgi ve/veya görüş sahibi olanların çoğunluğunun itiraz edebileceği bir yapıya sahip olup), davranışsal iktisadı merkeze almaktadır;  davranışsal iktisadın yöntem ve kavramlarından yararlanarak seçmen davranışını etkileyen bireysel karar verme süreçlerine odaklanmaktadır. Peki davranışsal iktisat nedir? …

Toplumsal Evrim (T. B. Veblen)

”İnsanın toplumsal yaşamı, tıpkı diğer türlerin yaşamı gibi bir var olma mücadelesidir ve bundan dolayı bir selektif adaptasyon sürecidir. Toplumsal yapının evrimini belirleyen ise, kurumların seleksiyon sürecidir. Beşeri kurumlarda ve beşeri karakterde görülmüş ve görülmekte olan ilerleme, genel olarak, en uygun düşünce alışkanlıklarının doğal seleksiyonuna ve bireylere dayatılan mecburi adaptasyon sürecine -cemaatin büyümesi ve insanların …

İnsan (T. B. Veblen)

”Diğer hayvanlar gibi insan da yaşadığı çevreden gelen uyarıcılara tepki veren bir eyleyendir. Diğer türler gibi, alışkanlık ve eğilimlere tabidir. Ancak diğer türlerden daha üstün bir mevkide olarak insan, bulunduğu eylemleri yönlendiren kişinin alışkanlıklarını zihinsel olarak sindirip bu alışkanlık ve eğilimlerin yöneliminin önemini anlar. İnsan, saygı duyulacak zekâya sahip bir eyleyendir. Selektif gereklilik açısından amaca …

İnsan Doğası (T. B. Veblen)

”İngiliz ya da Kıta Avrupası iktisatçılarına ait olup olmadığı fark etmeksizin, araştırmaya konu olan insan malzemesi hedonist terimlerle tasarlanır, yani pasif ve esas itibariyle durağan ve değiştirilemez olan veri insan doğası terimleriyle. İktisatçıların psikolojik ve antropolojik ön-kabulleri, birkaç nesil önce psikoloji ve sosyal bilimlerde kabul gören ön-kabullerdir. Hedonist insan kavrayışına göre insan, şimşek gibi hızlı …

İlk Birikim (K. Marx)

“Sermaye birikimi artık değerin varlığını, artık değer kapitalist üretimin, bu ise meta üreticilerinin elinde önemli büyüklükte sermaye ve emek gücü kütlelerinin varlığını bir ön koşul olarak gerekli kılar. Dolayısıyla, bütün bu hareket, ancak kapitalist birikimi önceleyen ve kapitalist üretimin sonucu değil, onun çıkış noktası olan bir ‘ilk birikim’in (Adam Smith’de ‘previous accumulation’) varlığını kabul ederek …

Toplum (K. Marx)

“Biçimi ne olursa olsun, toplum nedir? İnsanların karşılıklı eylemlerinin ürünü. İnsanlar kendileri için şu ya da bu biçimde bir toplum seçmekte özgür müdürler? Asla. İnsanın üretici güçlerinin belirli bir gelişme aşamasını alırsanız, belirli bir ticaret ve tüketim biçimi elde edersiniz. Üretimde, ticarette, ve tüketimde belirli gelişme aşamalarını alırsanız, buna tekabül eden bir aile, zümreler ya …

Mülkiyet (K. Marx)

“Her tarihsel çağda mülkiyet, değişik biçimlerde ve birbirlerinden tümüyle farklı toplumsal ilişkiler içinde gelişmiştir. Demek ki, burjuva mülkiyetini tanımlamak, burjuva üretimin tüm toplumsal ilişkilerinin açıklanmasından başka bir şey değildir. Mülkiyeti, sanki bağımsız bir ilişki, ayrı bir kategori, soyut ve ölümsüz bir düşünceymiş gibi tanımlamak, metafiziğin ya da hukukun kuruntusundan başka bir şey olamaz” (Marx, 1999: …

Yoksulluk ve Paylaşılan Refah 2022 Raporu: Ana Mesajlar (Dünya Bankası)

Türkçe Söyleyen: Eren Kırmızıaltın COVID-19 salgını küresel yoksullukta son on yılların en büyük artışını yarattı. Pandemi, 2019’da % 8,4 olan küresel aşırı yoksulluk oranını, 2020’de tahmini  % 9,3’e yükseltti. Bu da 2020 yılı sonuna kadar 70 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa itildiğini ve dünya çapında aşırı yoksul olanların toplamın 700 milyonun üzerine çıktığını gösteriyor. 2020 …