2023 Kış Dönemi Seminer Programı

21 Ocak Cumartesi (11.00-14.00) – 22 Ocak Pazar (11.00-14.00)
 
DE TE FABULA NARRATUR
MİKROTARİHİN GÖLGESİNDE TARİHE DERTLENMELER
 
Yürütücü: Doç. Dr. Ümit Kurt (Newcastle Üni.)
 
AMAÇ:
 
Mikrotarih yazımının öncüllerinden önemli tarihçi Carlo Ginzburg’un altını çizdiği üzere, tarihsel kavramlar üzerine gerçeklik ihtimali yüksek genellemelere, vakıaları mikroskobik bir analize tabi tutarak ulaşmaya çalışmak.
 
KONU:
 
Mikrotarih yazımının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, metodolojisini vaka analizleri üzerinden uygulamalı bir şekilde anla(t)maya çalışmak. Bu bağlamda ele alacağımız üç vaka var:
– Necmettin Bey’in Tuhaf Dayak Hikâyesi: İttihat ve Tekakki, II. Meşrutiyet ve Birinci Cihan Harbi.
– Kadın Bedeni Üzerinden Osmanlı Adapazarı’nda Pogrom Girişimi
– Ermenilerin Schindler’i: Cemil İl Bahri Köhne
 
(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)
28 Ocak Cumartesi (13.00-16.00) -29 Ocak Pazar (13.00-16.00)
 
BİLİM FELSEFESİ
 
Yürütücü: Doç. Dr. Ömer Faik Anlı (DTCF)
 
AMAÇ:
 
‘‘Bilim felsefesi araştırma programı’’ zemininde, bilim felsefesi içerisinde açığa çıkan çeşitlenmeyi, pozitivizm, Karl Popper, Thomas Kuhn üzerinden bir örüntü olarak kavrayabilecek derinliği sağlamak ve bu derinlikte bir sosyal bilimler felsefesi tartışması yürütmektir.
 
KONU:
 
Bu seminer kapsamında bilimin prototipi olarak görülen doğa bilimlerinin ‘‘başarılı biçimde’’ bilgi ürettiği ve bu üretimin neredeyse bir kendiliğindenlikle Aristotelesçi bilme arzusuyla (ya da hedefiyle), Baconcı güç arzusunu (ya da hedefini) uzlaştırır göründüğü bir dünyada, felsefenin bilim adına ya da bilimle ilgili ne yapabileceğine ilişkin, felsefe açısından ‘‘oyun değiştirici’’ ve yeni bir araştırma programı (bilim felsefesi) kuran sorunun izi sürülecektir.
 
(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)
4 Şubat Cumartesi (13.00-16.00) – 5 Şubat Pazar (13.00-16.00)
 
SOSYAL TEORİ I:
Pierre Bourdieu
 
Yürütücü: Doç. Dr. Levent Ünsaldı (Heretik)
 
AMAÇ:
 
Teorinin (nesneyi) kurucu vasfına, izah ve kavratma gücüne vurgu yapılarak, ancak bunu yaparken de skolastik evrenin, aktarmanın kendisini nihai amaç olarak sabitleyen alışkanlığını toptan reddederek, Pierre Bourdieu’nün teorisinin ve bunun ayrılmaz parçası olan modus operandi’sinin tatbik edilebileceği veya tetikleyebileceği araştırma pratikleri, çalışma sahaları üzerinden düşünmek.
 
KONU:
 
Bu seminer kapsamında, Pierre Bourdieu’nün sosyal teorisi genel bütünlüğünde, yani entelektüel arka planı kadar temel kavramları seviyesinde, yöntemsel ve epistemolojik konumlanışı kadar işe koşulduğu sahalar ve temel araştırma nesneleri (metinleri) üzerinden tartışılacaktır.
 
(Seminer yüz yüze eğitim yoluyla Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
 
11 Şubat Cumartesi (13.00-16.00) – 12 Şubat Pazar (13.00-16.00)
 
KENTSEL POLİTİK EKOLOJİ:
İklim Krizi Çağında İmkânlar, Kısıtlar, Yeni Sorunlar
 
Yürütücü: Dr. Mine Yıldırım (Kadir Has Üni.)
 
AMAÇ:
 
Katılımcılara politik ekoloji araştırma gündemini, öne çıkan metodolojik yaklaşımları ve teorik kavramları tanıtmak. Bu kavram ve tartışmalar ışığında Türkiye’deki politik ekoloji tartışmalarını ve savunuculuk gündemlerini  değerlendirme imkânı sağlamak. Politik ekolojinin odağında yer alan insan, hayvan, mekân ve şeyler arasındaki etkileşimini ele almanın, sosyal bilimde yöntemsel olarak sağladığı imkân ve kısıtları tartışmak.
 
KONU:
 
Bu seminerde kent, kır, çeper, köy, mahalle gibi farklı ölçekler kat edilerek, toplumsal, iktisadi, kültürel ve mekânsal ayrımları bulanıklaştıran değişim dinamikleri, nüfus, su ve kaynak yönetimi, atık ve kirlilik sorunları, ıskartaya çıkarılan insanların, hayvanların, mekânların ve şeylerin bir araya gelişi, altyapı siyaseti, bağlantılandırma, entegrasyon ve ekolojik tahribat, ormansızlaştırma ve afetler ile tüm bunların ilişkiselliği ele alınacaktır.
 
(Seminer yüz yüze eğitim yoluyla Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
18 Şubat Cumartesi (13.00-16.00) – 19 Şubat Pazar (13.00-16.00)
 
DAVRANIŞSAL İKTİSAT: TEORİ, PRATİK
 
Yürütücü: Dr. Eren Kırmızıaltın (Heretik)
 
AMAÇ:
 
Katılımcıların, davranışsal iktisadın kurucu düşünürlerinin temel kavramları ve iktisada katkıları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. Davranışsal iktisadın diğer iktisat okulları ve sosyal bilim disiplinleri ile etkileşimin önemini ortaya koymak. Bütüncül bir sosyal iktisadın tesisinde davranışsal iktisadın önemini vurgulamak.
 
KONU:
 
Davranışsal iktisadın birinci kuşak (George Katona ve Herbert A. Simon) ve ikinci kuşak (Daniel Kahneman- Amos Tversky, Richard H. Thaler) temsilcilerinin temel kavramları, aralarındaki bakış açısı farklılıkları. Davranışsal iktisat yöntemi ve araştırma pratikleri. Kültürlerarası ve sosyo-ekonomik çalışmalara davranışsal iktisat araştırma pratiğinin etkisi. Davranışsal iktisadın teori ve kavramlarının çok çeşitli alanlarda kullanılabileceğini ortaya koymak için ‘‘seçmen karar verme sürecine’’ dair bir çalışma sunumu.  
 
(Seminer yüz yüze eğitim yoluyla Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
25 Şubat Cumartesi (13.00-16.00) – 26 Şubat Pazar (13.00-16.00)
 
SOSYAL TEORİ I:
Pierre Bourdieu
 
Yürütücü: Doç. Dr. Levent Ünsaldı (Heretik)
 
AMAÇ:
 
Teorinin (nesneyi) kurucu vasfına, izah ve kavratma gücüne vurgu yapılarak, ancak bunu yaparken de skolastik evrenin, aktarmanın kendisini nihai amaç olarak sabitleyen alışkanlığını toptan reddederek, Pierre Bourdieu’nün teorisinin ve bunun ayrılmaz parçası olan modus operandi’sinin tatbik edilebileceği veya tetikleyebileceği araştırma pratikleri, çalışma sahaları üzerinden düşünmek.
 
KONU:
 
Bu seminer kapsamında, Pierre Bourdieu’nün sosyal teorisi genel bütünlüğünde, yani entelektüel arka planı kadar temel kavramları seviyesinde, yöntemsel ve epistemolojik konumlanışı kadar işe koşulduğu sahalar ve temel araştırma nesneleri (metinleri) üzerinden tartışılacaktır.
 
(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)