2022 Güz Dönemi Seminer Programı

19 Kasım Cumartesi (13.00-16.00) – 20 Kasım Pazar (13.00-16.00)

TOPLUMSAL CİNSİYET I:
Toplumsal Cinsiyet Suretlerinin Zihinden Bilince, Bilinçten
Yaşama Deşifresi


Yürütücüler: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu (Emekli) – Dr. Ebru Işık (Sinop Üni.)

AMAÇ:

Günlük yaşamda, kurumsal hayatta, akademide son zamanlarda sıkça duyduğumuz, kimi zaman belli ötekileştirmelerin çatı kavramı haline gelen “toplumsal cinsiyet” kavramına ne kadar aşinayız, bu kavramı cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımının ötesinde düşünebiliyor muyuz sorularına yanıt aramak.

KONU:

Feminist yazını dahi “kadını merkeze alan çalışmalar”dan “toplumsal cinsiyeti merkeze alan çalışmalar”a dönüştüren bu kavrama, aşinalığın ötesinde farkındalıkla yaklaşılıp yaklaşılmadığını değerlendireceğiz. Ayrıca dünyada, içinde yaşadığımız toplumda ve daha da önemlisi kendimizde ve kullandığımız dilde belirleyici rol oynayan eril toplumsal cinsiyetçi yapılandırma ve yapılanmaları irdeleyerek deşifre edecek ve nihayetinde bu yapılandırma ve yapılanmaları dönüştürebilmek için farkındalık ve cesaretin önemini ele alacağız.

(Seminer yüz yüze eğitim yoluyla Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
26 Kasım Cumartesi (13.00-16.00) – 27 Kasım Pazar (13.00-16.00)

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Yürütücü: Dr. Erdem Çolak (ODTÜ)

AMAÇ:

Siyasal kavramların ve ideolojilerin tarihsel arka planlarını öğrenmek, gündelik hayatta aktif ya da pasif olarak dâhil olduğumuz siyaset temelli eylem ve konuşmalarımızda kavramları doğru bir biçimde kullanabilmek, ve içinde bulunduğumuz siyasi ortamın temel dinamiklerini teori ışığında tartışabilmek.

KONU:

Bu seminerde siyasetin tanımı, kapsamı, araştırma nesnesi, akademik düzeyde nasıl çalışılabileceği gibi temel konular incelendikten sonra yüzyıldan günümüze kadar etkililiğini sürdüren temel siyasal ideolojiler olan liberalizm, Marksizm ve muhafazakârlığın temel yaklaşımları tartışılacaktır.

(Seminer yüz yüze eğitim yoluyla Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
3 Aralık Cumartesi (13.00-16.00) – 4 Aralık Pazar(13.00-16.00)

PSİKOLOJİYE ELEŞTİREL BİR GİRİŞ:
Zihin, Beden ve Dil


Yürütücü: Dr. Tolga Yıldız (İstanbul Üni.)

AMAÇ:

Psikoloji biliminin -akademiden sokağa- düşündüğümüz gibi/kadar bir iş olup olmadığını birlikte teftiş edeceğiz. Bugün “tekrar edilebilirlik” krizi bağlamında artık yazı tura atmaya dönüşmüş ilginç psikoloji araştırmalarını zikreden kuş bakışı bir tanıtım yerine, yaşadığımız bu “kendilik” gerginliğinin sebebini, psikolojinin fırtınalı tarihine kürek çekerek arayacağız.

KONU:

Bir mit olan “Psike”nin “logos”uyla başlayıp “evrensel bir zihne,” oradan tekrar dile dönerek gündelik sohbetlerden algoritmalara dek uzanan kocaman bir “ben’in inşası” projesinin, yani psikoloji biliminin ne olduğunu, ortaya çıkışını ve bitmeyen krizlerini tartışacağız.

(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)
10 Aralık Cumartesi (13.00-16.00) – 11 Aralık Pazar( 13.00-16.00)

SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK YAZIM ÜZERİNE

Yürütücü: Doç. Dr. A. Arif Eren (Fiscaoeconomia editörü)

AMAÇ:

Yeni araştırmacılar (öğrenci, akademisyen ve profesyonel) için akademik yazımda (tez, proje, makale, rapor) dikkat edilmesi gereken hususları belirleyerek, sosyal bilimin geniş yelpazesi içinde çalışan araştırmacıların yazma becerilerine katkı sağlamak.

KONU:

Bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığı ve hangi ilkelere bağlı olduğu. Akademik metin okuma ve yazma edimi. Tez ve proje önerilerinin kabul edilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği.

(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)
17 Aralık Cumartesi (13.00-16.00) – 18 Aralık Pazar (13.00-16.00)

ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

Yürütücü: Dr. Can Evren (Boston Üni.)

AMAÇ:

Seminerin ana amacı, Türkiye resmi akademisinde bağımsız bölüm sayısı çok az olan antropoloji disiplinine bir giriş sunmak. Fakat tek amacımız bu değil. Özellikle ekonomik antropoloji alanına odaklandığımız ikinci bölümde, antropolojinin doğurduğu bütüncül/topyekûn toplumsal olgu, karşılıklılık, törensel alışveriş, hane üretim tarzı, işlem nizamları gibi kavramlar aracılığıyla, ekonomi ile kültür ilişkisini tartışacağız. Katılımcılarla beyin fırtınası yaparak, işlediğimiz kavramlarının hangi tür araştırma gündemleri besleyebileceğini birlikte hayal etmeye çalışacağız.

KONU:

Bu seminerde, sosyokültürel antropoloji nedir, nereden çıkmıştır ve sosyal bilimlere nasıl katılmıştır sorularını inceleyeceğiz. İlk bölümde, antropolojinin yöntem ve araştırma nesnesi bakımından oluşum tarihini kısaca inceleyeceğiz. Daha sonra, ekonomik antropoloji alt dalına odaklanarak, antropoloji içinden doğan araştırma yöntemleri ve kavramların sosyal ve beşerî bilime katkılarını tartışacağız.

(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)
24 Aralık Cumartesi (13.00-16.00) – 25 Aralık Pazar (13.00-16.00)

İKTİSADİ SOSYOLOJİ YA DA EKONOMİK OLGUYA BÜTÜNCÜL BİR AÇIDAN BAKMAK

Yürütücü: Doç. Dr. Cem Özatalay (Galatasaray Üni.)

AMAÇ:

Bugün iktisadi olguları açıklamakta temel referans olan ana akım iktisat teorisinin bir siyasal ve toplumsal inşa olduğu meselesini tartışmaya açarken aynı zamanda iktisadı toplumsalın ve siyasalın içine yerleşik kılmak amacıyla sosyoloji zaviyesinden yapılan ve çeşitlilik gösteren müdahalelere altı temel eser üzerinden yakından bakmak.

KONU:

Ekonominin bir bilimsel disiplin olarak tabiri caizse “asosyalleşme” ve “otistikleşme” süreci ile bunun karşısında, kapitalizmin tarihsel gelişim dinamikleriyle ilişkisi içinde ekonomik olguyu siyasalın ve toplumsalın içine geri yerleştirme kuramsal çabalar.

(Seminer uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.)